کاری بسیارساده:برای جلوگیری ازپوکی استخوان خود، از ورزش استفاده کنید