«پرگوستوس پسیفیکوس»،نامی که دانشمندان برروی وال چهارپای۴۳میلیون سال پیش،گذاشته‌اند