سوالی مهم:بنظر شما،ماانسانها چقدربه عموزاده‌های نئاندرتال خود شباهت داریم؟