زنبورها باتعداد بسیارکم سلولهای عصبی در مغزخود، میتوانندمحاسبات نسبتاًپیچیده راانجام دهند