زباله باسرعت هشداردهنده درحال انباشته شدن است وکسی نمیداندکه زباله‌هایش راکجابگذارد