خبری جدید: شناسایی شیوه ای جدید ازفتوسنتز درطیف عظیمی ازسیانوباکتریها