اینهاعللی هستندکه بروزامراض قلبی-عروقی دربانوان بیشتراز آقایان است