بسیاربسیار مهم:برنامه امتحان نهایی درخرداد ماه سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷!!!

بسیاربسیار مهم:برنامه امتحان نهایی درخرداد ماه سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷!!!

آزمون عملی ست که در میانه یا پایان یک دورهٔ آموزشی بخصوص در نظام آموزشی با هدف گزینش گروهی از افراد شرکت کننده و حذف گروهی دیگر صورت می‌گیرد.

برای آنکه نظام تحصیلی موفق شود در آن واحد {تقاوت موقعیت افراد در برخورداری از} امتیازات فرهنگی را حفظ کند و بدون آنکه نشان دهد {چنین می‌کند و حتی به این تفاوت} تقدس بخشد، هیچ چیز نمی‌تواند بهتر از آزمون به کنشگران توهم مسئول بودن خودشان در این فرایند را بدهد، به گونه‌ای که کسانی که در فرایند آموزشی حذف می‌شوند، احساس کنند که شکست خورده‌اند و برعکس کسانی که در این فرایند از میان جمع کوچکی از کسانی که قابلیت برگزیده شدن را داشته‌اند برگزیده می‌شوند، این احساس را داشته باشند که این گزینش تأییدی است بر شایستگی واقعی آنها یا نشان دهندهٔ «ودیعه:ای که در وجود آنها نهفته بوده} و سبب شده که آنها بر دیگران برتری بیابند؛ بنابراین باید گفت که امتحان، به صرف وجودش، فرایند حذف کردن را در زیر فرایند گزینش پنهان می‌کند، بدین ترتیب، کاملاً خواهیم فهمید که چرا امتحان در کارکرد خود به مقابهٔ گزینش هنوز هم از منطق حاکم بر فرایند حذفی تبعیت می‌کند که آن را پنهان می‌کند.

– امتحان تجدیدی ؛ اگر شاگردی در بعضی از درسها از عهده ٔ امتحان برنیاید بار دیگر وی را از همان درسها امتحان کنند و آنرا امتحان تجدیدی گویند. امتحانات تجدیدی مدارس و دانشگاه برحسب معمول در شهریور ماه انجام میگیرد.
– امتحان تستی ؛ هرگونه پرسشهای متعدد و کوتاه است که برای آزمایش هوش یا استعدادهای دیگر و یا معلومات افراد تهیه شده باشد .
– امتحان داخلی ؛ امتحانی که در خود دبستان یا دبیرستان توسط معلمان همان مدرسه انجام می شود. رجوع به امتحان نهایی در همین ترکیبات شود.
– امتحان شفاهی ؛ امتحانی که زبانی انجام پذیرد، معلم می پرسد و شاگرد همانجا و درهمان موقع جواب میدهد.
– امتحان کتبی ؛ امتحانی که معلمان و ممتحنان بطور کتبی و نوشتنی شاگردان رامی آزمایند.
– امتحان کردن . رجوع به امتحان کردن در ردیف خود شود.
– امتحان نسج زنده ؛ بافت برداری . (فرهنگ فارسی معین ).
– امتحان نهایی ؛ امتحانی که در پایان سال تحصیلی (خرداد) یا درشهریور بطور رسمی نه داخلی انجام می گیرد.
– امتحان هوش ؛ پرسشهایی برای آزمایش هوش کسان .

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *